Ochrana údajů. Adatkezelési tájékoztató.

I. Ochrana údajů. Informace o správě dat.

 1. Oznámení o ochraně osobních údajů
 2. Poslední aktualizace: 2023. 1. června.
 3. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost Lorabel Apartment House (dále jen “Lorabel” nebo “my” nebo jejich složené formy) používá a chrání vaše osobní údaje. Společnost Lorabel Apartment House v rámci své činnosti vyžaduje, shromažďuje a zpracovává osobní údaje hostů, potenciálních hostů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob. Naším cílem je poskytovat správné služby při co nejmenším zpracování osobních údajů.
 4. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak zajišťujeme ochranu osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy k obsahu Prospektu nebo připomínky či návrhy, jak Prospekt vylepšit, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:
 5. info@lorabel.hu
 6. V této příručce se můžete pohybovat kliknutím na jednotlivé položky v níže uvedeném obsahu.
 7. 1) Zákonná práva fyzických osob (“subjektů údajů”) podle GDPR
 8. Subjekty údajů mají podle GDPR následující práva:
 9. a) Transparentní informace
 10. b) Přístup k vlastním datům
 11. c) Oprava nepřesných údajů
 12. d) Právo na výmaz (zapomenutí) za určitých okolností
 13. e) Odvolání souhlasu
 14. f) Žádost o omezení zpracování
 15. g) Námitka proti zpracování
 16. h) nepodléhat automatizovanému rozhodování.
 17. i) Přenositelnost údajů
 18. j) podat stížnost u “dozorového úřadu”.
 19. (k) právo na účinný soudní opravný prostředek proti správci nebo zpracovateli
 20. Na základě kteréhokoli z těchto práv odpovíme na vaši žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce, a budeme se snažit vyřešit i složité případy nejpozději do tří měsíců. Odpověď vám zašleme elektronickou poštou nebo jiným způsobem, který si vyžádáte. Za první žádost neúčtujeme poplatek, ale vyhrazujeme si právo účtovat správní poplatek za vyřízení opakované žádosti v průběhu jednoho roku nebo žádosti, která je zjevně neopodstatněná nebo nadměrná.
 21. Pozor! Abychom mohli zpracovat vaši žádost, musíme ověřit vaši totožnost.
 22. Pokud se domníváme, že není nutné na vaši žádost reagovat, budeme vás písemně informovat o důvodech našeho rozhodnutí a o opravných prostředcích, které máte k dispozici.
 23. Bez ohledu na tato práva, pokud se domníváte, že společnost Lorabel Apartment House jednala nevhodně v souvislosti s vašimi osobními údaji nebo jejich ochranou, kontaktujte nás, abychom mohli situaci napravit a zlepšit služby, které poskytujeme našim hostům. Formální stížnost můžete podat e-mailem, na adrese info@lorabel.hu nebo poštou do 1.12. “Kontaktovat Lorabel Apartment House ohledně GDPR” pomocí kontaktních údajů uvedených v části “Kontaktovat Lorabel Apartment House ohledně GDPR”.
 24. 1.1 Transparentní informace
 25. Všechny informace požadované GDPR jsou poskytovány ve stručném, transparentním, srozumitelném a snadno přístupném formátu, jasným a jednoduchým jazykem. Informace se poskytují písemně nebo elektronicky. Na vaši žádost vám můžeme poskytnout také ústní informace.
 26. Níže 1. pomůžeme vám uplatnit vaše práva popsaná v bodě a).
 27. Naše e-mailové a poštovní kontaktní údaje naleznete níže v části 1.12 “Kontakt na Lorabel Apartment House ohledně GDPR”. A 2. Konkrétní kontaktní údaje k některým specifickým žádostem najdete také v oddílech věnovaných specifickým činnostem v kapitole 4.
 28. 1.2 Přístup k vlastním datům
 29. Máte právo požádat společnost Lorabel Apartments o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, požádat o přístup k těmto údajům a následujícím informacím:
 30. a) Účel zpracování
 31. b) Kategorie dotčených osobních údajů
 32. c) příjemci, kterým jsme osobní údaje zpřístupnili nebo zpřístupníme, zejména příjemcům v nečlenských státech EU.
 33. d) Doba uchovávání osobních údajů
 34. (e) že máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení zpracování svých osobních údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování.
 35. f) že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 36. (g) Pokud neshromažďujeme osobní údaje přímo od vás, je zdrojem těchto údajů.
 37. (h) zda bylo na základě údajů provedeno automatizované rozhodování, a pokud ano, jaká logika byla použita, a jasné informace o významu takového zpracování a jeho pravděpodobných důsledcích pro vás.
 38. i) Pokud předáváme vaše osobní údaje do země mimo EU, poskytneme vám odpovídající záruky na ochranu vašich práv.
 39. 1.3 Oprava nepřesných údajů
 40. Pokud o vás máme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu. Tyto osobní údaje opravíme bez zbytečného odkladu po obdržení vaší žádosti.
 41. 1.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 42. Máte právo na vymazání svých osobních údajů a na to, abychom vaší žádosti bez zbytečného odkladu vyhověli, pokud se uplatní některý z následujících důvodů:
 43. a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro původní účely zpracování.
 44. b) jste odvolali svůj souhlas a my již nemáme právní základ pro zpracování údajů.
 45. (c) zákonnost zpracování je založena na našich oprávněných zájmech a vy tvrdíte, že neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy a svobodami.
 46. (d) zpracování je prováděno pro účely přímého marketingu a vy proti tomu vznesete námitku.
 47. e) Vaše údaje jsme zpracovávali protiprávně.
 48. f) Vaše údaje musí být vymazány, abychom splnili právní povinnost, kterou nám ukládá právo EU nebo členského státu.
 49. (g) zákonnost našeho zpracování údajů je založena na souhlasu zákonného zástupce dítěte; nebo i. Jste zákonným zástupcem dítěte a dotyčné dítě je mladší než plnoleté; nebo ii. Jste dítě, které je starší než plnoleté.
 50. Pozor! Vaše osobní údaje nesmíme vymazat, pokud je jejich zpracování nezbytné z následujících důvodů:
 51. a) pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
 52. b) splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů;
 53. c) na základě veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 54. (d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud by taková žádost pravděpodobně neumožnila nebo vážně ohrozila takové zpracování; nebo
 55. (e) pro předkládání, uplatňování nebo obhajobu právních nároků.
 56. Vaše údaje zůstanou po tomto vymazání dočasně zálohovány, ale používáme techniky zabezpečení IT, abychom zajistili, že tyto kopie budou přístupné pouze pro účely obnovení databáze v případě ztráty dat a nebude možné je kopírovat za účelem zveřejnění údajů. Zálohy se budou v rámci rotace ničit na adrese [N HÓNAPON].
 57. 1.5 Odvolání souhlasu
 58. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním, můžete jej kdykoli odvolat. To můžete provést pomocí 2. zašlete svou žádost na e-mailovou adresu uvedenou v příslušné části této kapitoly, kde jsou uvedeny činnosti, pro které zpracováváme osobní údaje. Alternativně lze použít následující 1.11. Můžete nám také napsat na adresu uvedenou v bodě.
 59. Upozornění: odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme již provedli.
 60. 1.6 Žádost o omezení zpracování
 61. Můžete požádat, aby společnost Lorabel Apartment House omezila zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
 62. zpochybňujete správnost svých osobních údajů
 63. naše zpracování je nezákonné, ale vy vznesete námitku proti vymazání vašich údajů a místo toho požádáte o omezení jejich používání.
 64. Osobní údaje již nepotřebujeme k původnímu účelu, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 65. Vznášíte námitku proti našemu zpracování na základě toho, že jsme jako právní základ uvedli “naše oprávněné zájmy”, ale vy tvrdíte, že vaše “zájmy, práva a svobody” mají přednost.
 66. Pokud je zpracování omezeno na základě vaší námitky, budou tyto osobní údaje zpracovávány, s výjimkou jejich uložení, pouze s vaším souhlasem nebo:
 67. (a) pro předkládání, uplatňování nebo obhajobu právních nároků.
 68. (b) k ochraně práv jiné osoby; nebo
 69. (c) důležitý veřejný zájem Unie nebo členského státu.
 70. lze spravovat.
 71. V případě omezení zpracování vás budeme o zrušení tohoto omezení předem informovat.
 72. Praktické provozní důvody nám mohou zabránit omezit zpracování údajů přesně tak, jak to vyžaduje GDPR, ale v takových případech s vámi budeme spolupracovat na nalezení uspokojivého řešení.
 73. 1.7 Námitka proti zpracování údajů
 74. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud:
 75. Základem pro zákonnost zpracování jsou naše vlastní “oprávněné zájmy”, vy však tvrdíte, že vaše “zájmy, práva a svobody” mají přednost.
 76. Vaše údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud souvisí s přímým marketingem. (Profilování je automatizované rozhodování, které analyzuje nebo předpovídá charakteristiky související s ekonomickou situací, osobními preferencemi nebo polohou.) V případě takové námitky nesmíme vaše osobní údaje pro výše uvedené účely dále zpracovávat.
 77. 1.8 Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.
 78. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkalo.
 79. To však neplatí, pokud:
 80. a) rozhodnutí je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi; nebo
 81. (b) automatizované zpracování je povoleno právem Unie nebo členského státu, které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.
 82. V případě (a) musíme přijmout vhodná opatření na ochranu vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, včetně přinejmenším vašeho práva požadovat lidský zásah z naší strany, vyjádřit svůj názor a vznést námitku proti rozhodnutí.
 83. 1.9 Přenositelnost údajů
 84. Podle GDPR má subjekt údajů za určitých okolností právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve “strukturovaných, běžně používaných a strojově čitelných formátech”. Subjekt údajů má rovněž právo na přímé předávání údajů mezi správci, je-li to technicky proveditelné.
 85. Pokud patříte mezi 1,2. Pokud požádáte o přístup ke svým osobním údajům podle písmene a), poskytneme vám je zpravidla v běžně používaném elektronickém formátu, pokud výslovně nepožádáte o zaslání údajů v písemné podobě.
 86. 1.12 Kontakt na Lorabel Apartment House ohledně GDPR
 87. A 2. Konkrétní kontaktní údaje k některým specifickým žádostem najdete také v oddílech věnovaných specifickým činnostem v kapitole 4. V opačném případě, pro uplatnění výše popsaných práv nebo v případě stížnosti přímo na Lorabel Apartment House nebo obecného dotazu týkajícího se GDPR nebo ochrany osobních údajů, je kontaktní e-mailová a poštovní adresa následující:
 88. E-mail: v maďarštině nebo angličtině na adresu info@lorabel.hu anglicky nebo maďarsky na následující e-mailovou adresu. Adresa:Lorabel Apartment House 8380, Hévíz, Tavirózsa street 12/A
 89. 2) Činnosti v oblasti správy dat
 90. Seznam předávání údajů a zpracovatelů údajů v rámci EU je uveden v samostatném dokumentu, který je přílohou tohoto oznámení, a na předávání údajů a některé zpracovatele údajů mimo EU upozorňuje toto oznámení.
 91. 2.1 Rezervace pokoje
 92. Při rezervaci online, osobně v hotelu nebo telefonicky můžeme požádat o některé nebo všechny následující osobní údaje:
 93. Celé jméno
 94. Kontakt
 95. Datum příjezdu
 96. Den odjezdu
 97. Počet dospělých na pokoji
 98. Typ pokoje
 99. Údaje o kreditní nebo debetní kartě použité k provedení rezervace nebo online platby (viz bod 2.10).
 100. E-mailová adresa
 101. Adresa
 102. Čas příjezdu
 103. Komentáře – zde můžete zadat jakékoli preference
 104. Účel zpracování:
 105. Účelem shromažďování údajů je identifikace hosta, který provedl rezervaci, předání pokoje správné osobě při přihlášení a evidence způsobu platby, čímž se zabrání finančnímu riziku, pokud se host nepřihlásí.
 106. Vaši e-mailovou adresu používáme v následujících případech,
 107. pokud vás potřebujeme informovat o změně vaší rezervace;
  ii. tři dny před plánovaným příjezdem vám připomenout podrobnosti, jako je adresa ubytování a čas přihlášení, a
  iii. tři dny po vašem odjezdu, abychom vás požádali o vaše připomínky k pobytu, abychom vám i dalším hostům mohli při příštích návštěvách poskytnout ještě lepší služby.
 108. Údaje na účtu zpracováváme za účelem splnění zákonných povinností.
 109. Po vašem odchodu budeme údaje uchovávat pro účely vyřizování reklamací a stížností v rámci občanskoprávní promlčecí lhůty.
 110. Právní základ pro zpracování:
 111. Právním základem pro zpracování je, že tyto údaje potřebujeme k plnění smlouvy o rezervaci pokoje. [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR]
 112. Vaše jméno a e-mailová adresa nám budou zaslány 3. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu až dvou dnů, abychom vám mohli zaslat e-mail po vašem pobytu, protože “zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů”. V tomto případě máme oprávněný zájem na poskytování vysoce kvalitních služeb a domníváme se, že e-mail zaslaný po vašem pobytu neporušuje vaše základní práva. [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]
 113. Údaje o účtu (jméno, adresa) zpracováváme v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR]
 114. Po vašem odchodu si údaje ponecháme na základě našeho oprávněného zájmu při uplatňování nároků a vyřizování stížností. [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]
 115. Pokud požadované informace neuvedete, nebudeme vám moci rezervovat apartmán nebo pokoj, ani vás kontaktovat v případě problémů.
 116. Předávání údajů do třetích zemí:
 117. Správnost každého přenosu údajů je zaručena použitím obecných záruk ochrany údajů. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en .
 118. Doba zpracování:
 119. Pokud jsou údaje potřebné pro fakturaci nebo jinou daňovou evidenci, jsme ze zákona povinni uchovávat údaje po dobu 8 let od konce kalendářního roku. Pokud tedy obdržíte účet do roku 2021. bude vystaven při odhlášení 30. června 2029. Musíme si ji ponechat do 31. prosince.
 120. Poskytovatel ubytování má zákonnou povinnost hlásit místnímu úřadu všechny hosty, kteří se přihlásí, a musí také hlásit policii všechny hosty ze zemí mimo EU. Máme zákonnou povinnost uchovávat údaje obsažené v těchto zprávách po dobu 5 let od konce roku, ke kterému se vztahují.
 121. Po vašem odchodu budou údaje uchovávány po dobu promlčecí lhůty občanských práv, tj. 5 let po daném roce.
 122. Údaje vymažeme po uplynutí nejdelší z těchto příslušných dob uchovávání.
 123. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) výše v souvislosti s údaji shromážděnými v průběhu výše uvedeného nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti s výše uvedeným, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu.
 124. 2.2 Registrační formulář a zaznamenávání údajů souvisejících s registrací
 125. Rozsah údajů a právní základ pro zpracování:
 126. Povinné osobní údaje (poskytnutí těchto údajů hostem je podmínkou pro využívání ubytovacích služeb):
 127. V souladu s ustanoveními zákona o cestovním ruchu za účelem splnění zákonné povinnosti zaznamenáváme a uchováváme pro každého našeho hosta: jméno a příjmení; rodné jméno a příjmení; místo a datum narození; pohlaví; rodné jméno a příjmení matky; identifikační údaje z dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu, státní příslušnost, číslo víza nebo povolení, místo a datum vstupu. [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR]
 128. Obecní předpis může rovněž stanovit uchovávání dalších údajů. [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR]
 129. Za účelem poskytnutí požadované služby (ubytování, wellness atd…) zpracováváme (na základě smlouvy) také např.: kontaktní údaje, číslo programu pro časté hosty, způsob platby, údaje o platební kartě, číslo pokoje, počet hostů, [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR].
 130. Společnost bude zpracovávat vaše jméno a e-mailovou adresu po dobu 3 dnů po vašem odjezdu, a to na základě svého oprávněného zájmu na zlepšování služeb, aby zjistila váš názor na naše služby a tím je zlepšila. [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]
 131. Údaje o účtu (jméno, adresa) zpracováváme v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR]
 132. Po vašem odchodu si údaje ponecháme na základě našeho oprávněného zájmu při uplatňování nároků a vyřizování stížností. [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]
 133. Nepovinné statistické údaje:
 134. Pro statistické účely zpracováváme odděleně od osobních údajů následující údaje: služební cesty, cesty ve volném čase.
 135. Většinu údajů vyplní skener dokumentů na základě rezervace a při přihlášení. Vždy zkontrolujte, zda jsou údaje správné.
 136. Účel zpracování:
 137. Poskytování ubytovacích služeb, včetně kontaktů a rozvoje služeb.
 138. Účelem evidence a uchovávání údajů uvedených v zákoně o cestovním ruchu, zákoně o účetnictví a vyhlášce o místní samosprávě je zajištění souladu s právními předpisy.
 139. Po vašem odchodu budeme údaje uchovávat pro účely vyřizování reklamací a stížností v rámci občanskoprávní promlčecí lhůty.
 140. Doba zpracování:
 141. Pokud jsou údaje potřebné pro fakturaci nebo jinou daňovou evidenci, jsme ze zákona povinni uchovávat údaje po dobu 8 let od konce kalendářního roku. Pokud tedy obdržíte účet do roku 2022. bude vydána 30. června 2030. Musíme si ji ponechat do 31. prosince.
 142. Naše ubytovací zařízení jsou ze zákona povinna hlásit obecním úřadům všechny přijíždějící hosty s údaji stanovenými v obecní vyhlášce a rovněž musí hlásit policii všechny hosty ze zemí mimo EU. Máme zákonnou povinnost uchovávat údaje obsažené v těchto zprávách po dobu 5 let od data registrace do konce roku, ke kterému se vztahují.
 143. Po vašem odchodu budou údaje uchovávány po dobu promlčecí lhůty občanských práv, tj. 5 let po daném roce.
 144. Osobní údaje zaznamenané v souladu s ustanoveními zákona o cestovním ruchu budou uloženy v určeném centrálním úložišti do konce následujícího roku.
 145. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji shromážděnými během procesu registrace nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti s údaji shromážděnými během procesu registrace, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu.
 146. 2.3 Půjčovna jízdních kol. Rekreace.
 147. Chcete-li si půjčit jízdní kolo, musíte poskytnout následující informace:
 148. Název
 149. Adresa
 150. Telefonní číslo
 151. E-mailová adresa
 152. Účel zpracování:
 153. Poskytování služeb půjčovny jízdních kol (včetně identifikace, kontaktu, fakturace) a vyřizování stížností. Poskytnutí kontaktních údajů není povinné, ale je podmínkou pro navázání kontaktu.
 154. Právní základ pro zpracování:
 155. Plnění smlouvy o poskytování rekreačních, sportovních a zdravotních služeb. [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR].
 156. Právním základem pro uchovávání údajů pro vyřizování stížností je náš oprávněný zájem na vyřizování stížností [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR].
 157. Právním základem pro uchovávání údajů na účtu je dodržování právních předpisů[čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR].
 158. Doba zpracování:
 159. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 1 roku od data vypršení platnosti permanentky nebo od data vašeho jednorázového vstupu (zkušební návštěvy) do konce příslušného roku pro účely vyřizování stížností.
 160. Údaje na faktuře (jméno, adresa) budou uchovávány po dobu 8 let.
 161. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji shromážděnými za účelem poskytování této služby nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu souvisejícího s touto službou, kontaktujte nás prosím na adrese. info@lorabel.hu zasláním e-mailu na následující adresu
 162. 2.4 Dotazník pro hosty a systém hodnocení
 163. Hosté mohou vyjádřit svůj názor na ubytovací služby apartmánového domu Lorabel v rámci procesu zajišťování kvality společnosti prostřednictvím e-mailových a papírových dotazníků pro hosty a systému hodnocení. Při vyplňování dotazníku můžete poskytnout následující osobní údaje:
 164. Název
 165. Datum návštěvy
 166. Číslo pokoje
 167. Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
 168. Poskytnutí těchto informací není povinné, je pouze nutné k zajištění přesného prošetření stížností a poskytnutí odpovědi.
 169. Společnost může rovněž použít takto získané názory a veškeré související údaje, které nelze vysledovat zpět k dotyčnému hostovi a nelze je spojit se jménem hosta, pro statistické účely.
 170. Pokud nám svůj názor sdělíte anonymně, nebudou zpracovávány žádné osobní údaje. Pokud požádáte o zpětnou vazbu, budeme vás kontaktovat nejpozději do 30 dnů prostřednictvím jednoho z uvedených kontaktních údajů (e-mail, adresa, telefonní číslo).
 171. Účel zpracování:
 172. Spolupráce s revizorem a vyřizování stížností.
 173. Právní základ pro zpracování:
 174. Váš implicitní dobrovolný souhlas. Upozorňujeme, že pokud se zpracováním svých údajů nesouhlasíte nebo svůj souhlas odvoláte, nebudeme moci na vaši otázku odpovědět. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonné zpracování, které mu předcházelo.
 175. Doba zpracování:
 176. Zprávy a obdržené osobní údaje budou vymazány po uplynutí jednoho roku od konce roku, ve kterém byla žádost, dotaz nebo stížnost zodpovězena. E-mailová adresa a uživatelské jméno, které jste poskytli pro používání systému hodnocení, budou na vaši žádost smazány.
 177. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste nám poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu.
 178. 2.5 Kamerový systém
 179. V hotelech provozovaných hotelem jsou instalovány kamery, které zajišťují bezpečnost hostů a jejich majetku. Sledování kamer je označeno několika piktogramy a výstražným textem.
 180. Další informace o správě dat souvisejících s kamerovým systémem vám poskytne hotel, místo konání nebo personál hotelu. Na požádání vám zašleme zásady ochrany osobních údajů kamerového systému. Chcete-li podat takovou žádost, zašlete prosím obecný e-mail nebo poštovní zásilku na adresu ubytování.
 181. 2.6 Newsletter
 182. Zpracováváme vaše jméno, e-mail a někdy i adresu, abychom vám mohli zasílat informační bulletiny. Při odesílání newsletteru máte možnost zadat téma a oblast, pro kterou chcete newsletter dostávat.
 183. Účel zpracování:
 184. informovat vás o aktuálních akcích a novinkách.
 185. Právní základ pro zpracování:
 186. Váš dobrovolný souhlas. Upozorňujeme, že pokud nesouhlasíte se zpracováním svých údajů, nebudeme vám moci zasílat informační bulletin.
 187. Doba zpracování:
 188. Náš newsletter vám budeme zasílat pouze po dobu, po kterou si jej vyžádáte. Pokud si nepřejete dostávat další informační bulletiny, můžete se z odběru kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci bulletinu nebo zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu-ra. Takové odvolání souhlasu nemá vliv na zákonné zpracování, které mu předcházelo.
 189. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste nám poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu.
 190. 2.7. Obchodní (firemní) zpravodaj
 191. Vybraným obchodním partnerům zasíláme naše nejnovější zprávy a propagační akce. Kontaktní údaje kontaktní osoby poskytla dotyčná osoba, její nadřízený nebo zaměstnavatel.
 192. Účel zpracování údajů: propagace a prodej našeho ubytování.
 193. Právní základ pro zpracování:Náš oprávněný zájem na propagaci a prodeji našich hotelů.
 194. Doba zpracování: proti zpracování můžete kdykoli vznést námitku. V takovém případě vám již nebudeme tento typ newsletteru zasílat. Zpracování trvá, dokud nevznesete námitku nebo dokud vám nebude oznámeno, že váš status kontaktní osoby byl ukončen.
 195. 2.8 Program pro časté hosty (Apartmánový dům Lorabel)
 196. Program pro stálé hosty je exkluzivní služba nabízená hostům ubytovacího zařízení – fyzickým osobám – zaměřená na poskytování slev a programů pro hosty, kteří se vracejí.
 197. V programech může hotel zpracovávat následující osobní údaje:
 198. Pro fyzickou osobu:
 199. Název
 200. Ne
 201. Poštovní adresa
 202. Adresa
 203. Telefonní číslo
 204. E-mailová adresa
 205. Datum narození (programy nejsou určeny pro děti mladší osmnácti let).
 206. Pro děti:
 207. Informace poskytnuté rodičem/zákonným zástupcem registrovaným v programu Frequent Guest:
 208. Jméno dítěte
 209. Narození dítěte
 210. Souhlas rodičů se zpracováním údajů.
 211. Zadání jména a rodných čísel dítěte nám umožní zaslat narozeninové překvapení na e-mailovou adresu rodiče/zákonného zástupce.
 212. Osobní údaje zpracovávané v případě právnické osoby:
 213. Jméno kontaktní osoby
 214. Vaše poštovní adresa
 215. Vaše telefonní číslo
 216. Vaše e-mailová adresa
 217. Spravujeme také číslo a heslo vaší věrnostní karty.
 218. Účel zpracování:
 219. Poskytování slev pro účastníky. Oznámení o slevách.
 220. Právní základ pro zpracování:
 221. Váš dobrovolný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a požádat o vymazání svých údajů zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu nebo dopisu na adresu ubytovacího zařízení, pokud tím není dotčeno zákonné zpracování, které mu předcházelo. Vezměte prosím na vědomí, že členem věrnostního programu nemůžete být bez souhlasu.
 222. Doba zpracování:
 223. Zpracování předaných osobních údajů trvá po dobu účasti subjektu údajů v programu. Společnost uchovává osobní údaje člena po dobu stanovenou příslušnými daňovými a účetními předpisy a po uplynutí této lhůty je vymaže.
 224. Pro účast v programech může být nutné poskytnout další osobní údaje; v takových případech společnost informuje subjekt údajů o účelu, způsobu a době trvání zpracování údajů současně s žádostí o poskytnutí údajů.
 225. V případě hostů, kteří se přihlásí k odběru newsletteru a souhlasí s propagačními dotazy, bude společnost výše uvedené údaje zpracovávat v souladu s ustanoveními těchto zásad 2.7. v souladu s ustanoveními bodu.
 226. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, kontaktujte nás na adrese. info@lorabel.hu zasláním e-mailu na následující adresu
 227. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Lorabel Apartment House pro zasílání newsletteru našim preferovaným partnerům si můžete přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů pro zasílání newsletteru.
 228. 2.9 Dárková karta a poukaz na ubytování v apartmánovém domě Lorabel
 229. Při nákupu dárkové karty nebo ubytovacího poukazu Lorabel Apartment House poskytnete následující osobní údaje:
 230. Pro osobní nákupy:
 231. Název
 232. Fakturační název a adresa
 233. Pro online objednávky prostřednictvím oficiálních webových stránek společnosti:
 234. Název
 235. E-mailová adresa
 236. Telefonní číslo
 237. Fakturační název a adresa
 238. Název a adresa dodávky
 239. Účel zpracování:
 240. Zajištění kontaktu pro dodání dárkových karet nebo ubytovacích poukazů, fakturace.
 241. Právní základ pro zpracování:
 242. Plnění smlouvy o vydání dárkové karty nebo ubytovacího poukazu. Poskytnutí údajů je povinné, je podmínkou pro poskytnutí služby.
 243. Doba zpracování:
 244. Takto získané osobní údaje hotel uchovává po dobu 8 let v souladu s platnými daňovými a účetními předpisy.
 245. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, kontaktujte nás na adrese. info@lorabel.hu zasláním e-mailu na následující adresu
 246. 2.10 Údaje o bankovní kartě
 247. Při online rezervaci a platbě uveďte následující údaje o kreditní kartě:
 248. Jméno na kartě
 249. Číslo karty
 250. Brána
 251. CVC (pouze pro platby)
 252. Účel zpracování:
 253. Platba nebo zajištění rezervace a stažení celé nebo části celkové částky rezervace s výhradou zrušení.
 254. Právní základ pro zpracování:
 255. Plnění smlouvy o rezervaci pokoje jako služby. [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] Poskytnutí údajů je povinné, je podmínkou pro poskytnutí služby.
 256. Doba zpracování:
 257. Údaje o kreditní kartě jsou šifrovány a mohou být zpřístupněny pouze pro účely transakce a pouze oprávněné osobě. Jakmile hotel opustíte, vaše údaje již nelze zveřejnit ani k nim získat přístup. Údaje budou po 8 letech vymazány.
 258.  
 259. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste nám poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu.
 260. 2.11 Sociální portály (např. Facebook, Instagram)
 261. K dispozici jsou také samostatně na Facebooku a Instagramu. Uživatel Facebooku se může přihlásit k odběru novinek zveřejněných na nástěnce kliknutím na odkaz “To se mi líbí” na stránce, odhlásit odběr kliknutím na odkaz “Nelíbí se mi” na stejné stránce nebo odstranit nežádoucí zprávy na nástěnce pomocí nastavení nástěnky. Společnost má přístup k profilu “sledujících”, ale neeviduje jej ani nespravuje ve svých interních systémech.
 262. Účel zpracování:
 263. Sdílení obsahu na webových stránkách provozovaných hotelem, další novinky, propagační akce, kontakty. Na stránkách Facebooku si můžete rezervovat pokoje, účastnit se soutěží a dozvědět se o nejnovějších akcích.
 264. Právní základ pro zpracování:
 265. Váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat zrušením odběru. [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR] Odvolání nemá vliv na zákonné zpracování, které mu předcházelo. Pokud se odhlásíte, nebudete o našem kanálu novinek informováni, naše novinky se nebudou zobrazovat ve vašem kanálu novinek, ale stále budete mít přístup ke kanálu novinek, protože naše stránky jsou veřejné.
 266. Doba zpracování:
 267. Zpracování trvá, dokud se z odběru neodhlásíte.
 268. Facebook a Instagram jsou samostatní a nezávislí správci údajů. Informace o postupech ochrany osobních údajů na této stránce naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a pokynech na webových stránkách společnosti Facebook na níže uvedených odkazech:
 269. https://www.facebook.com/policies/cookies/
 270. https://www.facebook.com/about/privacy/update
 271. Informace o správě dat Instagramu najdete na následujícím odkazu:
 272. help.instagram.com
 273. Při rezervaci pokoje bude host automaticky přesměrován na webové stránky ubytování. Zpracování údajů podle bodu 2.1. jak je uvedeno v písmenu a).
 274. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, kontaktujte nás na adrese. info@lorabel.hu zasláním e-mailu na následující adresu
 275. Online platba kreditní kartou
 276. Při online platbě kreditní kartou budete automaticky přesměrováni na následujícího správce údajů:
 277. https://teya.com/hu/home
 278. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste nám poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu.
 279. 2.13 Kontakt
 280. Můžete nás kontaktovat pomocí jakýchkoli našich kontaktních údajů (e-mailem, na Facebooku, telefonicky, poštou nebo pomocí uvedených formulářů (např. žádost o cenovou nabídku)).
 281. Účel zpracování:
 282. Kontaktování tazatele a zodpovězení nebo vyřešení dotazu/požadavku.
 283. Právní základ pro zpracování:
 284. Vzhledem k tomu, že jste to vy, kdo nás kontaktuje, je právním základem pro zpracování váš souhlas. [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR] Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, ale v takovém případě nebudeme moci na vaši žádost reagovat. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování, které mu předcházelo.
 285. Vezměte prosím na vědomí, že datová pole v jednotlivých formulářích vycházejí z našich zkušeností při vyžadování informací, které jsou pro danou žádost nejrelevantnější. Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou.
 286. Doba zpracování:
 287. Takto získané zprávy a osobní údaje budou vymazány po uplynutí jednoho roku následujícího po roce, ve kterém byla žádost, dotaz nebo stížnost zodpovězena. Pokud je to však – vzhledem k povaze korespondence – nezbytné z daňových nebo účetních důvodů nebo z důvodu ochrany práv a zájmů společnosti nebo osoby, která o informace požádala, budeme je archivovat a uchovávat po nezbytnou dobu, která bude posuzována případ od případu.
 288. Přenos dat:
 289. 2.15 Protokol o vyřizování stížností
 290. Pokud v průběhu vyřizování stížnosti spotřebitele nesouhlasíte s vyřízením ústní stížnosti nebo pokud není možné stížnost rychle prošetřit, společnost stížnost a své stanovisko k ní neprodleně zaznamená.
 291. Zápis obsahuje následující informace:
 292. Jméno, adresa spotřebitele
 293. Kde, kdy a jak podat stížnost
 294. Podrobný popis stížnosti spotřebitele, seznam dokumentů, záznamů a dalších důkazů předložených spotřebitelem.
 295. Vyjádření společnosti ke stížnosti spotřebitele, pokud je možné stížnost okamžitě prošetřit.
 296. Podpis osoby, která zprávu pořídila, a spotřebitele, s výjimkou ústní stížnosti podané telefonicky nebo elektronicky.
 297. Místo a čas zápisu
 298. V případě ústní stížnosti podané telefonicky nebo elektronicky se uvede jedinečné identifikační číslo stížnosti.
 299. Účel zpracování:
 300. Prošetření stížnosti a kontaktování stěžovatele.
 301. Právní základ pro zpracování:
 302. Zákon o ochraně spotřebitele z roku 1997. CLV. Zákon 17/A. § (7), podle kterého je výše uvedené zpracování povinné. [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR]
 303. Doba zpracování:
 304. 3 roky od pořízení zápisu.
 305. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, kontaktujte nás na adrese. info@lorabel.hu zasláním e-mailu na následující adresu
 306. 2.16 Apartmánový dům Lorabel Blog
 307. Hotel čas od času zveřejňuje nové články ve svém online cestovním časopise. Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, můžete se přihlásit do našeho mailing listu zadáním svého jména a e-mailové adresy.
 308. Účel zpracování:
 309. Abyste byli informováni o nových článcích.
 310. Právní základ pro zpracování:
 311. Váš dobrovolný souhlas. Upozorňujeme, že pokud se zpracováním svých údajů nesouhlasíte, nebudeme vám moci zaslat oznámení.
 312. Doba zpracování:
 313. Oznámení vám budeme zasílat pouze tak dlouho, jak si vyžádáte. Pokud si nepřejete dostávat další tyto e-maily, můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci e-mailu nebo kliknutím na tlačítko info@lorabel.hu. -zasláním e-mailu na adresu . Takové odvolání souhlasu nemá vliv na zákonné zpracování, které mu předcházelo.
 314. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, kontaktujte nás na adrese. info@lorabel.hu zasláním e-mailu na následující adresu
 315. 2.17 Automaticky shromažďované údaje, soubory cookie a “remarketingové kódy”
 316. 2.17.1 Automaticky zaznamenaná data
 317. Při návštěvě našich webových stránek se automaticky zaznamenávají určité údaje o vašem zařízení (např. notebook, počítač, telefon, tablet). Tyto informace zahrnují IP adresu, čas a datum návštěvy, typ použitého prohlížeče, typ operačního systému a název domény a adresu poskytovatele internetových služeb. Zaznamenané údaje jsou automaticky zaznamenávány webovým serverem, který webové stránky obsluhuje, aniž byste museli při návštěvě webových stránek cokoli prohlásit nebo udělat. Z těchto údajů systém automaticky generuje anonymní statistické údaje. Tyto údaje nelze spojovat s jinými osobními údaji, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Tyto informace používáme pouze v souhrnné a zpracované (agregované) podobě k opravě případných chyb v našich službách, ke zlepšení jejich kvality a ke statistickým účelům.
 318. Účel zpracování:
 319. Technický rozvoj informačního systému, sledování provozu služby a vypracovávání statistik. V případě zneužití mohou být údaje použity také k identifikaci zdroje zneužití, a to ve spolupráci s poskytovatelem internetových služeb návštěvníka a s úřady.
 320. Právní základ pro zpracování:
 321. Zákon o službách elektronického obchodu a některých aspektech služeb informační společnosti z roku 2001. CVIII. Zákon 13/A. § (3) jako podmínku pro poskytnutí služby.
 322. Doba zpracování údajů: 30 dní od data přístupu na webové stránky.
 323. 2.17.2. Soubory cookie a podobné technologie
 324. Co je to cookie?
 325. Soubor cookie je malý textový soubor, který se ukládá na pevný disk vašeho počítače nebo mobilního zařízení po dobu platnosti nastavenou v souboru cookie a aktivuje se (zpětná vazba webovému serveru) při dalších návštěvách. Webové stránky používají soubory cookie k zaznamenávání informací o návštěvě (navštívené stránky, čas strávený na stránkách, údaje o prohlížení, odchody atd.) a osobních preferencích, které však nejsou osobními údaji. Tento nástroj vám pomůže vytvořit uživatelsky přívětivé webové stránky a zlepšit tak zážitek vašich návštěvníků na internetu.
 326. Na jiných platformách, kde soubory cookie nejsou k dispozici nebo je nelze použít, lze použít jiné technologie s podobným účelem jako soubory cookie, například identifikátory reklam na mobilních zařízeních se systémem Android.
 327. Existují dva typy souborů cookie: “soubory cookie relace” a “trvalé soubory cookie”.
 328. Soubory cookie relace jsou dočasně uloženy ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení, dokud neopustíte webové stránky; tyto soubory cookie pomáhají systému zapamatovat si informace, abyste je nemuseli znovu zadávat nebo vyplňovat. Soubory cookie relace jsou platné pouze pro aktuální relaci uživatele a mají zabránit ztrátě dat (například při vyplňování delšího formuláře). Na konci relace nebo po zavření prohlížeče se tento typ souboru cookie z počítače návštěvníka automaticky vymaže.
 329. Trvalé soubory cookie se ukládají ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení i po opuštění webové stránky. Tyto soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat vás jako vracejícího se návštěvníka. Trvalé soubory cookie mohou být použity k vaší identifikaci prostřednictvím identifikátoru na straně serveru – asociace uživatele, takže ve všech případech, kdy je nezbytná autentizace uživatele – např. webový obchod, internetová banka, webmail – jsou nezbytnou podmínkou pro správnou funkci. Trvalé soubory cookie samy o sobě nenesou žádné osobní údaje a mohou být použity k identifikaci uživatele pouze v kombinaci s údaji uloženými v databázi serveru. Riziko těchto souborů cookie spočívá v tom, že ve skutečnosti neidentifikují uživatele, ale prohlížeč, což znamená, že pokud někdo vstoupí do internetového obchodu na veřejném místě, jako je internetová kavárna nebo knihovna, a po odchodu jej neukončí, může jiná osoba používající stejný počítač později získat neoprávněný přístup do obchodu jménem původního uživatele.
 330. Jak mohu povolit nebo zakázat soubory cookie?
 331. Většina internetových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale návštěvníci mají možnost je odstranit nebo odmítnout. Protože se každý prohlížeč liší, můžete si předvolby souborů cookie nastavit individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud si nepřejete povolit žádné soubory cookie z našich webových stránek, můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče tak, aby vás upozorňoval na odesílané soubory cookie, nebo jednoduše všechny soubory cookie odmítnout. Soubory cookie uložené v počítači nebo mobilním zařízení můžete také kdykoli vymazat. Další informace o nastavení naleznete v nápovědě prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, budete se muset odhlásit z některých funkcí webových stránek.
 332. Jaké soubory cookie používáme?
 333. 1. Nástroje nezbytné pro fungování webových stránek:
 334. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek, takže právním základem pro zpracování je v tomto případě maďarský zákon o službách elektronického obchodu a některých aspektech služeb informační společnosti z roku 2001. CVIII. Zákon 13/A. § (3). Nedochází k přenosu dat.
 335. a) Průvodce dokončením
 336. Účelem správy údajů je pomoci vám při vyplňování formulářů tím, že vám předem nabídneme formulář, který považujete za vhodný.
 337. Doba zpracování údajů: trvá po dobu vašeho pobytu na webových stránkách.
 338. b) pomáhá najít
 339. Účel zpracování: pomoci vám co nejrychleji najít to, co hledáte.
 340. Doba zpracování údajů: trvá po dobu vašeho pobytu na webových stránkách.
 341. c) Kontrola pravopisu
 342. Účel zpracování údajů: automatická oprava údajných neshod.
 343. Doba zpracování údajů: trvá po dobu vašeho pobytu na webových stránkách.
 344. d) Určete jazykové prostředí:
 345. Účel zpracování: Webové stránky používají standardní soubor cookie, který vás při návštěvě webových stránek identifikuje jako individuálního uživatele, aby si zapamatoval vaše jazykové preference.
 346. Doba uchovávání údajů: toto nastavení (cookie) se ukládá po dobu 29 dnů.
 347. e) Soubory cookie sociálních sítí (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)
 348. Účel zpracování: tento soubor cookie umožňuje sdílení obsahu webových stránek.
 349. Doba uchovávání údajů: tento soubor cookie se ukládá do doby sdílení.
 350. Další informace o Facebooku najdete v části 2. v části o.
 351. f) Multimediální přehrávač (youtube)
 352. Účel zpracování: tento soubor cookie umožňuje přehrávání videí na webových stránkách.
 353. Doba uchování údajů: tento soubor cookie se ukládá po dobu přehrávání.
 354. 2. Soubory cookie, které shromažďují statistické údaje
 355. Tyto soubory cookie shromažďují pouze statistické údaje a nezpracovávají osobní údaje. Sledují, jak webové stránky používáte, jaká témata si prohlížíte, na co klikáte, jak procházíte webové stránky a které stránky navštěvujete. Informace jsou však shromažďovány anonymně. Dozvíte se tak například, kolik návštěvníků stránky měsíčně navštíví. Tyto statistiky nám také pomáhají přizpůsobit naše stránky potřebám našich uživatelů. Tyto údaje nám pomáhají shromažďovat nástroje Google Tag Manager (a Google Analytics) a Hotjar.
 356. 3. Soubory cookie pro marketingové účely
 357. Účelem těchto souborů cookie je zasílání personalizované reklamy.
 358. Právní základ pro zpracování: ve všech případech váš souhlas, který udělíte ve vyskakovacím okně na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, ale toto odvolání nemá vliv na zákonné zpracování, které mu předcházelo. Pokud se odhlásíte, nebudou se reklamy určené pro vás zobrazovat na jiných plochách.
 359. a) Kategorizace podle místa návštěvy,
 360. Doba zpracování dat: 269 dní
 361. b) Personalizované nabídky na Facebooku
 362. Doba zpracování: maximálně 180 dní
 363. c) Sledování kliknutí na reklamy na ubytování
 364. Doba zpracování údajů: 2 roky
 365. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) výše nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti s výše uvedeným zpracováním, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na adresu info@lorabel.hu.
 366. Sdílená správa dat:
 367. Společní správci budou při veškerém zpracování postupovat v souladu s ustanoveními tohoto oznámení.
 368. 2.17.3. Reference a odkazy
 369. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy, které společnost neprovozuje a které slouží pouze pro informaci návštěvníků. Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem a bezpečností webových stránek provozovaných partnerskými společnostmi, a proto za ně nenese odpovědnost. Než na těchto stránkách poskytnete jakékoli informace, prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů na navštívených stránkách.
 370.  
 371. 2.18 Obchodní kontakty
 372. Stejně jako většina společností udržuje naše společnost obchodní kontakty s některými zaměstnanci jiných organizací, jejichž jména, pracovní pozice a kontaktní údaje jsou uloženy.
 373. Účel zpracování:
 374. Ve všech případech jsou tyto údaje ukládány se souhlasem subjektu údajů, aby naše společnosti mohly komunikovat za účelem spolupráce.
 375. Právní základ pro zpracování:
 376. Právním základem pro naše zpracování je oprávněný zájem na plnění smlouvy nebo udržování obchodních vztahů [čl.6 odst.1 písm. f) GDPR].
 377. Doba zpracování:
 378. Nejméně jednou ročně kontrolujeme kontaktní údaje našich obchodních kontaktů a odstraňujeme ty, které již nejsou aktuální. Kontaktní údaje se proto uchovávají, dokud se kontakt nezmění nebo vztah neukončí.
 379. Kontaktní údaje na smlouvách uchováváme po dobu 8 let od ukončení smlouvy pro účely účetnictví.
 380. Totéž platí pro zpracování osobních údajů členů tisku.
 381. 2.19 Ceny spojené s registrací
 382. Některé z našich mimořádně zvýhodněných cen (např. Tajná cena, Zvýhodněná cena atd.) podléhají registraci. Dodatečnou slevu lze využít z většiny propagačních nabídek, nelze ji však kombinovat s jinými kupóny nebo jinými procentuálními slevami (např.: věrnostní sleva, sleva na partnerskou kartu atd.). Nabídka platí pro apartmány v apartmánovém domě Lorabel.
 383. Při registraci musíte uvést svou e-mailovou adresu a případně i jméno. Registrací za zvýhodněnou cenu souhlasíte se zasíláním newsletteru na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z odběru newsletteru se samozřejmě můžete kdykoli odhlásit.
 384. Účel zpracování:
 385. Informace o slevách a akcích.
 386. Právní základ pro zpracování:
 387. Váš dobrovolný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonné zpracování, které mu předcházelo. Upozorňujeme, že pokud nesouhlasíte se zpracováním svých údajů, nebudeme vás moci informovat o našich speciálních nabídkách.
 388. Doba zpracování:
 389. Trvá, dokud není souhlas odvolán.
 390. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, kontaktujte nás na adrese. info@lorabel.hu zasláním e-mailu na následující adresu
 391. 2.20 Inteligentní chatovací aplikace “ChatBot”
 392.  
 393. Vyskakovací chatovací okno ChatBot můžete použít také k rezervaci, zodpovězení typických otázek a dotazů při komunikaci prostřednictvím našich kontaktních údajů, webových stránek a stránky na Facebooku a také Messengeru. ChatBot využívá umělou inteligenci k zodpovězení vašich otázek.
 394. Účel zpracování:
 395. Abychom splnili váš požadavek nebo zodpověděli vaši otázku.
 396. Právní základ pro zpracování:
 397. Váš dobrovolný souhlas, který udělíte zasláním dotazu nebo žádosti. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování, které mu předcházelo.
 398. Doba zpracování:
 399. Konverzace ChatBotu se ukládají po dobu 1 roku, po roce nečinnosti jsou převedeny na statistická data (anonymně) a uloženy. V případě kontinuální aktivity (opakovaná komunikace v průběhu 1 roku) uchováváme komunikační události spojené s uživatelem po dobu 5 let.
 400. Zpracovatel dat:
 401. Webové stránky facebook.com.
 402. Pokud 1. Pokud si přejete uplatnit některé z práv uvedených v písmenu a) v souvislosti s údaji, které jste poskytli, nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu v souvislosti se zpracováním vašich údajů, kontaktujte nás na adrese. info@lorabel.hu zasláním e-mailu na následující adresu
 403. 3) Právní reference (včetně kontaktních údajů)
 404. Jako správce osobních údajů, které používá, je společnost Lorabel Apartment House podle GDPR povinna zveřejnit informace o svém oficiálním názvu, kontaktních údajích a dalších údajích. Tato část obsahuje všechny informace požadované GDPR a další právní informace.
 405. Provoz:
 406. Název: Apartmánový dům Lorabel
 407. Sídlo: 8380, Hévíz, Tavirózsa utca 12/A.
 408. Daňové číslo: 56693683-1-40
 409. Zastoupený: ředitel Lóránt Kovács
 410. Telefonní číslo právního zástupce odpovědného za ochranu údajů: +36 30 752 0150
 411. Vaše e-mailová adresa: info@lorabel.hu
 412. 4) Pojmy a zkratky použité v tomto oznámení:
 413. Většina definic vychází z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Jedná se o právní dokument, takže nelze jednoduše a stručně reprodukovat stejný obsah. Naším cílem je poskytnout jasné vysvětlení, které usnadní pochopení textu; to někdy vylučuje nutnost zabývat se podrobnostmi úplné právní definice. Naší zásadou je plně dodržovat požadavky GDPR a vaše práva nejsou dotčena tím, že jsme zde uvedené vysvětlení zjednodušili.