Všeobecné podmínky


Všeobecné podmínky

1. Podrobné informace o poskytovateli služeb
Lorabel Apartment House
8380, Hévíz, Tavirózsa utca 12/A

2. Obecná pravidla
2.1. Tyto “Všeobecné podmínky” upravují používání ubytování poskytovatele služeb a jeho služeb.
2.2. Zvláštní, individuální podmínky nejsou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, ale nevylučují uzavření samostatných smluv s cestovními kancelářemi, cestovními agenturami a cestovními kancelářemi s odlišnými podmínkami v závislosti na typu obchodu.

3. Smluvní strana
3.1. Služby poskytované poskytovatelem služeb využívá host.
3.2. Pokud objednávku služeb podává host přímo poskytovateli služeb, je smluvní stranou host. Poskytovatel služeb a host se společně stávají smluvními stranami (dále jen “strany”), pokud jsou splněny podmínky.
3.3. Pokud objednávku služeb podává jménem hosta třetí osoba (dále jen “zprostředkovatel”), řídí se podmínky spolupráce smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem služeb a zprostředkovatelem. V tomto případě není poskytovatel služeb povinen ověřovat, zda třetí strana právně zastupuje hosta.

4. Vytvoření smlouvy, způsob rezervace, změny, oznámení
4.1. Poskytovatel služeb zašle nabídku na žádost hosta o nabídku zaslanou ústně nebo písemně. Pokud do 48 hodin od zaslání nabídky neobdrží žádnou konkrétní objednávku, povinnost poskytovatele služeb učinit nabídku zaniká.
4.2. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem písemného potvrzení písemné nebo ústní rezervace hosta poskytovatelem služeb, a proto se považuje za uzavřenou písemně.
Ústní výhrady, dohody, změny nebo ústní potvrzení ze strany poskytovatele služeb se nepovažují za smluvní.
4.3. Smlouva o poskytování ubytovacích služeb se uzavírá na dobu určitou.
4.3.1. Pokud host trvale opustí pokoj před uplynutím stanovené doby, má poskytovatel služeb nárok na procento z ceny služby stanovené ve smlouvě, které činí:

Pro ubytování v Maďarsku: 100%

Poskytovatel služeb je oprávněn pokoj uvolněný před uplynutím doby platnosti znovu prodat.

4.3.2. Jakékoli rozšíření ubytovací služby z podnětu hosta vyžaduje předchozí souhlas poskytovatele služeb. V takovém případě může poskytovatel služeb požádat o vrácení poplatku za již poskytnutou službu.
4.4. Jakékoli změny a/nebo dodatky ke smlouvě vyžadují písemnou dohodu smluvních stran.

5. Storno podmínky
5.1. Pokud není v nabídce ubytování uvedeno jinak, můžete ubytovací službu zrušit bez sankcí následujícím způsobem:

Pro ubytování v Maďarsku: mimo 30 dní před dnem příjezdu, místního času.

a) Pokud si smluvní strana nezajistila čerpání ubytovacích služeb zálohovou platbou, zárukou kreditní kartou nebo jiným způsobem stanoveným ve smlouvě, je závazek poskytovatele služeb poskytnout služby následující:

Pro hotely v Maďarsku: do 15:00 místního času v den příjezdu.

b) Pokud si smluvní strana zajistila využití ubytovacích služeb zálohovou platbou, zárukou kreditní kartou nebo jiným způsobem stanoveným ve Smlouvě a nedostaví se v den příjezdu místního času takto:

Pro ubytování v Maďarsku: do 15:00 místního času v den příjezdu.

a neoznámí pozdější příjezd, bude poskytovatel služeb účtovat pokutu ve výši sazby uvedené ve smlouvě, nejméně však jeden den ubytování. V tomto případě je ubytování rezervováno pro smluvní stranu do 12:00 hodin dne následujícího po dni příjezdu, poté povinnost poskytovatele služeb poskytnout službu zaniká.


Lhůty pro zrušení skupinových rezervací:

Bezplatné zrušení objednaných služeb je možné do 24 hodin od potvrzení rezervace. Storno poplatek bude účtován ve výši a za podmínek uvedených níže:

Počet dní před příjezdemPobyt/ubytování

30 dní před příjezdem a v případě nedojezdu100 % rezervovaných služeb

6. Ceny
6.1. Aktuální ceny pokojů jsou vyvěšeny na pokojích nebo na webových stránkách hotelu.
6.2. Poskytovatel služeb může bez předchozího upozornění měnit inzerované ceny.
6.3. Při sdělování cen poskytovatel služeb uvede, zda jím uvedená cena zahrnuje daně (DPH, IFA) v sazbách stanovených platnými maďarskými právními předpisy. Ceny jsou uvedeny bez DPH a IFA.
6.4. Aktuální slevy, akce a další nabídky jsou zveřejněny na webových stránkách ubytování.
6.5 Slevy pro děti se mohou lišit v závislosti na objektu, konkrétní ceny jsou k dispozici na příslušné stránce nabídky.

Poskytovatel služeb může stanovit jiné podmínky a příplatky než výše uvedené v případě rezervace produktů za zvláštních podmínek, rezervace akcí, rezervace více než 5 pokojů, rezervace apartmánů (skupinové), jakož i v případě rezervace více než 5 pokojů, jakož i v případě rezervace apartmánů (skupinové).

7. Způsob platby, záruka
7. Způsob platby, záruka
7.1. Poskytovatel služeb je povinen požadovat odměnu za poskytnuté služby po smluvní straně nejpozději před jejich použitím, v rámci individuální dohody však mohou být dohodnuty jiné podmínky.
7.2. Poskytovatel služby ručí za využívání služby v souladu se smlouvou a zaplacení odměny;
a) vyžádat si záruku kreditní kartou, při níž je hodnota objednané a potvrzené služby zablokována na kreditní kartě,
b) požádat o zálohu na část nebo celý účastnický poplatek.
7.3. Smluvní strana může svůj účet zúčtovat v těchto měnách:

Maďarsko: faktura je vystavena v HUF v souladu s maďarskými daňovými předpisy. Cenu služeb lze přepočítat na eura nejpozději v den příjezdu hosta podle denního směnného kurzu stanoveného poskytovatelem služeb.
Pro platby v hotovosti jsou k dispozici tyto měny: HUF, EUR, USD, GBP, další měny lze směnit ve směnárnách nebo online. Kromě platby v hotovosti přijímá poskytovatel služeb zálohové bankovní převody a tyto platební karty: Visa, EC/MC, JCB.

7.4. Náklady spojené s použitím jakékoli platební metody nese smluvní strana.

7.5. Poskytovatel služeb vystaví fakturu elektronicky a zašle ji na e-mailovou adresu, kterou host uvedl v registračním formuláři.

8. Jak a za jakých podmínek službu používat
8.1. Host si může rezervovat hotelový pokoj v čase uvedeném ubytovatelem v den příjezdu (Check in) a musí se z hotelového pokoje odhlásit ve zveřejněném čase v den cesty (Check out). To se v jednotlivých hotelech liší, podrobnosti najdete na webových stránkách hotelu.
8.2. Pokud si host rezervoval pokoj v den příjezdu:

Pokud si přejete rezervovat hotel v Maďarsku před 6. hodinou ranní, bude vám také účtován poplatek nejpozději při příjezdu.

9. Domácí zvířata
9.1. Domácí zvířata nejsou v ubytovacích prostorách poskytovatele služeb povolena.

10. Odmítnutí plnění smlouvy, ukončení závazku poskytovat služby
10.1. Poskytovatel služeb je oprávněn kdykoli s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování ubytovacích služeb, včetně zrušení rezervace a/nebo odmítnutí poskytnutí služeb, pokud:

a) host se chová urážlivě, nevhodně, urážlivě nebo nepřátelsky vůči poskytovateli služeb, některému z jeho ubytovacích zařízení, hotelu, zaměstnancům poskytovatele služeb, hostovi nebo jiné třetí straně jednající v zájmu poskytovatele služeb nebo pokud jiné okolnosti znemožňují další spolupráci s hostem,
b) host nevyužívá řádně poskytnutý pokoj, byt nebo zařízení.
c) host nedodržuje bezpečnostní pravidla a předpisy ubytovacího zařízení, chová se neuctivě nebo hrubě k jeho personálu, je pod vlivem alkoholu nebo drog nebo se dopouští vyhrožování, urážek nebo jiného nepřijatelného chování.
d) host trpí přenosnou nemocí nebo nedodržuje ochranná opatření zavedená zákonem nebo poskytovatelem služeb v případě epidemie.
(e) smluvní strana nesplní svou povinnost uhradit zálohu stanovenou ve smlouvě do stanoveného data.

10.2. Pokud není smlouva mezi stranami plněna z důvodů “vyšší moci”, bude smlouva ukončena.


11. Příjezd a odjezd
Příjezd v den příjezdu obvykle od 15:00 do 19:00. Check-out je možný nejpozději do 10:00 v den odjezdu.

12. Nemoc nebo úmrtí hosta
12.1. Pokud host během využívání ubytovacích služeb onemocní a není schopen samostatně jednat, poskytovatel služeb mu nabídne lékařskou pomoc.
12.2. V případě nemoci/smrti hosta bude poskytovatel služeb požadovat od příbuzných, dědiců nebo plátců účtů nemocné/zemřelé osoby náhradu veškerých léčebných a procedurálních nákladů, hodnotu služeb využitých před smrtí a škody na vybavení a nábytku způsobené nemocí/smrtí.

12.3. Pokud je karanténa v domě nařízena úřady, je host povinen zaplatit poskytovateli služeb poplatek za případné prodloužení rezervace.

13. Práva smluvní strany
13.1. Na základě smlouvy je host oprávněn využívat rezervovaný pokoj a zařízení ubytovacího zařízení k určenému účelu, který je zahrnut v běžném rozsahu služeb a nepodléhá zvláštním podmínkám.
13.2. Host může podat stížnost na výkon služeb poskytovaných poskytovatelem služeb během pobytu.
13.3. Právo hosta podat stížnost zaniká po odjezdu z ubytování.

14. Povinnosti smluvní strany
14.1. Smluvní strana uhradí odměnu za služby objednané ve smlouvě v termínu a způsobem uvedeným ve smlouvě.
14.2. Host je povinen zajistit, aby dítě mladší 14 let, za které nese odpovědnost, bylo pouze pod dohledem dospělé osoby.

15. Odpovědnost smluvní strany za škody
Host odpovídá za všechny škody a nevýhody, které vzniknou poskytovateli služeb nebo třetí osobě v důsledku zavinění hosta nebo jeho společníka či jiných osob, za které nese odpovědnost. Tato odpovědnost platí i v případě, že poškozená strana má právo požadovat náhradu škody přímo od poskytovatele služeb.

16. Práva poskytovatele služeb
V Maďarsku: Pokud host nezaplatí poplatky za služby, které využil nebo si objednal ve smlouvě, ale nevyužil, má poskytovatel služeb právo na zástavní právo k osobnímu majetku hosta, který si přivezl do hotelu k zajištění svých pohledávek.
Host nese osobní odpovědnost za všechny nezaplacené nebo částečně zaplacené faktury.

17. Povinnosti poskytovatele služeb
Poskytovatel služeb:
a) poskytuje ubytování a další služby objednané v rámci smlouvy v souladu s platnými předpisy a standardy služeb.
b) prošetřit písemnou stížnost hosta a přijmout nezbytná opatření k vyřešení problému, která musí být písemně zaznamenána.

18. Odpovědnost poskytovatele služeb za škodu

18.1.1. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody způsobené neodvratitelnou příčinou mimo kontrolu zaměstnanců a hostů poskytovatele služeb nebo způsobené samotným hostem.
18.1.2. Poskytovatel služeb může v hotelu určit místa, kam host nesmí vstoupit. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené na těchto místech.
18.1.3. Host je povinen neprodleně nahlásit škodu ubytovacímu zařízení a poskytnout mu všechny potřebné informace k objasnění okolností vzniku škody a v případě potřeby sepsat policejní protokol/policejní protokol.
18.2. Poskytovatel služeb rovněž nenese odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození majetku hosta. Host je odpovědný za řádné užívání majetku a jeho ochranu před jakýmikoliv vnějšími zásahy.

19. Důvěrnost
Poskytovatel služeb bude jednat v souladu s ustanoveními svých zásad ochrany osobních údajů. Údaje budou považovány za důvěrné. V žádném případě je neposkytne žádné třetí straně.

20. Vis maior
V případě jakékoli příčiny nebo okolnosti (např. válka, požár, povodeň, nepříznivé počasí, výpadek proudu, epidemie, stávka), kterou strana nemůže ovlivnit (vyšší moc), je kterákoli strana zproštěna plnění svých povinností podle smlouvy po dobu existence takové příčiny nebo okolnosti. Strany se dohodly, že vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly možnost výskytu těchto příčin a okolností a co nejdříve napravily škody nebo zpoždění, které tím vzniknou.

21. Právo rozhodné pro vztah mezi stranami, příslušný soud
21. Právo rozhodné pro vztah mezi stranami, příslušný soud
Právní vztah mezi poskytovatelem služeb a smluvní stranou se řídí ustanoveními místního práva (Maďarská republika). Příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb je soud příslušný podle místa poskytování služby.

Poslední změna: 2023. 1. června.