Ogólne warunki


Ogólne warunki

1. Dane Usługodawcy
Dom apartamentowy Lorabel
8380, Hévíz, Tavirózsa utca 12/A

2. Główne zasady
2.1. Niniejsze „Ogólne Warunki Handlowe” regulują korzystanie z obiektów noclegowych Usługodawcy i jego usług.
2.2. Specjalne, unikalne warunki nie są częścią opublikowanych Ogólnych Warunków, nie wyłączają jednak zawarcia odrębnych umów z biurami podróży, organizatorami, w niektórych przypadkach o odmiennych warunkach, odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

3. Umawiająca się Strona
3.1. Z usług świadczonych przez Usługodawcę korzysta Gość.
3.2. W przypadku złożenia przez Gość zamówienia na usługi bezpośrednio u Usługodawcy, Gość jest Usługodawcą. Usługodawca i Gość stają się łącznie stronami umowy (zwanymi dalej Stronami) w przypadku spełnienia warunków.
3.3. W przypadku złożenia zamówienia na usługi Usługodawcy przez osobę trzecią (zwaną dalej Pośrednikiem) w imieniu Gościa, warunki współpracy reguluje umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Pośrednikiem. W takim przypadku Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania, czy osoba trzecia legalnie reprezentuje Gościa.

4. Zawarcie Umowy, sposób rezerwacji, modyfikacja, obowiązek powiadomienia
4.1. Usługodawca przesyła ofertę na ustne lub pisemne żądanie ofertowe Gościa. W przypadku nieotrzymania konkretnego zamówienia w ciągu 48 godzin od wysłania oferty, oferta Usługodawcy przestaje wiązać.
4.2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez pisemne potwierdzenie pisemnej lub ustnej rezerwacji Gościa przesłane przez Usługodawcę i tym samym uważa się ją za Umowę pisemną.
Ustna rezerwacja, zgoda, zmiana lub jej ustne potwierdzenie przez Usługodawcę nie stanowią umowy.
4.3. Umowa o korzystanie z usług noclegowych zawierana jest na czas oznaczony.
4.3.1. W przypadku trwałego opuszczenia pokoju przez Gościa przed upływem wskazanego terminu, Usługodawcy przysługuje opłata za usługę w wysokości określonej w Umowie procentowej, która wynosi:

Za zakwaterowanie na Węgrzech: 100%

Usługodawca uprawniony jest do odsprzedaży pokoju zwolnionego przed upływem terminu ważności.

4.3.2. Rozpoczęcie przedłużenia usługi noclegowej inicjowane przez Gościa wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca może zastrzec zwrot wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
4.4. Zmiany i/lub uzupełnienia Umowy wymagają pisemnej umowy podpisanej przez Strony.

5. Zasady anulowania
5.1. Jeżeli w ofercie zakwaterowania nie określono innych warunków, istnieje możliwość rezygnacji z usługi noclegowej bez kary w następujący sposób:

W przypadku zakwaterowania na Węgrzech: według czasu lokalnego, poza 30 dniami przed datą przyjazdu.

a) Jeżeli Zleceniodawca nie zapewnił korzystania z usług noclegowych w formie zaliczki, gwarancji karty kredytowej lub w inny sposób określony w Umowie, obowiązek Usługodawcy istnieje w następujący sposób:

Dla hoteli na Węgrzech: czasu lokalnego do godziny 15:00 w dniu przyjazdu

b) Jeżeli Zleceniodawca zabezpieczył możliwość korzystania z usług noclegowych poprzez wpłatę zaliczki, gwarancję karty kredytowej lub w inny sposób określony w Umowie, a nie dotrze w dniu przyjazdu według czasu lokalnego w następujący sposób:

W przypadku zakwaterowania na Węgrzech: czasu lokalnego do godziny 15:00 w dniu przyjazdu

i nie wskaże wcześniej, że przyjedzie w późniejszym terminie, Usługodawca pobierze tytułem kary kwotę określoną w Umowie, ale co najmniej jednodniową opłatę za zakwaterowanie. W takim przypadku nocleg zostanie zarezerwowany dla Zamawiającego do godziny 12:00 następnego dnia po dniu przyjazdu, po czym ustanie obowiązek świadczenia usług przez Usługodawcę.


Terminy anulacji rezerwacji grupowych:

Możliwość bezpłatnej rezygnacji z zamówionych usług w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji. Opłata za anulowanie pobierana jest w następującej wysokości i na następujących warunkach:

Liczba dni przed przyjazdemPobyt/zakwaterowanie

30 dni przed przyjazdem oraz w przypadku nie pojawienia się100% zarezerwowanych usług

6. Ceny
6.1. Aktualne ceny pokoi podane są w pokojach obiektu lub na jego stronie internetowej.
6.2. Usługodawca może zmieniać swoje ogłaszane ceny bez uprzedniego powiadomienia.
6.3. Ogłaszając ceny, Usługodawca wskazuje, czy podana przez niego cena zawiera podatki (VAT, IFA) według stawki określonej w obowiązujących węgierskich przepisach prawa, czy też nie. Ceny podane są bez podatku VAT i IFA.
6.4. Aktualne zniżki, promocje i inne oferty ogłaszane są na stronie internetowej obiektu.
6.5 Zniżki dla dzieci mogą się różnić w zależności od zakwaterowania, szczegółowe ceny dostępne są na stronie konkretnej oferty.

W przypadku rezerwacji produktów Usługodawcy na warunkach specjalnych, w przypadku rezerwacji eventowych lub w przypadku rezerwacji (grupowych) więcej niż 5 pokoi lub apartamentów, Usługodawca może ustalić odmienne warunki i dopłaty określone w umowie indywidualnej.

7. Sposób płatności, gwarancja
7. Sposób płatności, gwarancja
7.1. Usługodawca dochodzi wynagrodzenia za świadczone Usługobiorcy najpóźniej przed skorzystaniem z niego, przy czym możliwe są inne warunki w ramach indywidualnej umowy.
7.2. Usługodawca gwarantuje korzystanie z usługi zgodnie z Umową i uregulowanie wynagrodzenia;
a) możesz wnioskować o gwarancję karty kredytowej, w trakcie której wartość zamówionej i potwierdzonej usługi zostaje zablokowana na karcie kredytowej,
b) może żądać wpłaty zaliczki na poczet części lub całości kwoty wpisowego
7.3. Kontrahent może rozliczać się w następujących walutach:

Węgry: Faktura wystawiana jest w HUF zgodnie z węgierskimi przepisami podatkowymi. Cena usług może zostać przeliczona na euro najpóźniej w dniu przyjazdu gościa według dziennego kursu walut ustalonego przez Usługodawcę.
Możliwe waluty płatności gotówkowej: HUF, EUR, USD, GBP, inne waluty można wymienić w kantorach lub online. Oprócz płatności gotówką Usługodawca akceptuje także przedpłatę przelewem bankowym oraz kartami kredytowymi: Visa, EC/MC, JCB.

7.4. Koszty związane z wykorzystaniem jakiejkolwiek formy płatności ponosi Kontrahent.

7.5. Usługodawca wystawia fakturę w formie elektronicznej, faktura przesyłana jest na adres e-mail podany przez Gościa w formularzu rejestracyjnym.

8. Sposób i warunki korzystania z usługi
8.1. Gość może zarezerwować pokój hotelowy w godzinie określonej przez obiekt w dniu przyjazdu (Zameldowanie) lub musi opuścić pokój w dniu podróży o godzinie opublikowanej (Wymeldowanie). Czas ten różni się w zależności od zakwaterowania, które można znaleźć na stronie internetowej hotelu.
8.2. Jeżeli Gość zajmie pokój w dniu przyjazdu:

W przypadku hoteli na Węgrzech, jeśli chcesz dokonać rezerwacji przed godziną 6:00, opłata zostanie pobrana również najpóźniej w dniu przyjazdu.

9. Háziállatok
9.1. Do obiektu Usługodawcy nie można wprowadzać zwierząt.

10. Odmowa wykonania umowy, wypowiedzenie zobowiązania serwisowego
10.1. Usługodawca ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług noclegowych ze skutkiem natychmiastowym, a tym samym anulować rezerwację i/lub odmówić świadczenia usług, jeżeli:

a) gość wykazuje obelżywe, niewłaściwe, uwłaczające lub wrogie zachowanie wobec Usługodawcy, jakiegokolwiek obiektu noclegowego, Hotelu, pracowników Usługodawcy, gości lub innych osób trzecich działających w sferze interesów Usługodawcy lub inne okoliczności powodują dalszą współpracę z gość niemożliwy,
b) Gość nie korzysta z udostępnionego pokoju, apartamentu lub urządzenia zgodnie z przeznaczeniem
c) Gość nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i polityki obiektu noclegowego, zachowuje się niestosownie lub niegrzecznie w stosunku do swoich pracowników, znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wykazuje groźby, obraźliwe lub inne niedopuszczalne zachowania
d) Gość cierpi na chorobę zakaźną lub nie stosuje środków ochronnych wprowadzonych przez przepisy prawa lub przez Usługodawcę w sytuacji stanu epidemii
e) Kontrahent nie wywiąże się w określonym terminie z obowiązku zapłaty zaliczki określonej w Umowie

10.2. Jeżeli Umowa pomiędzy stronami nie zostanie zrealizowana na skutek „siły wyższej”, umowa ulegnie rozwiązaniu.


11. Przyjazd i wyjazd
Przyjazd w dniu przyjazdu zazwyczaj od 15:00 do 19:00. Wyjazd najpóźniej do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

12. Choroba lub śmierć gościa
12.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usługi noclegowej Gość zachoruje i nie będzie w stanie samodzielnie zadbać o siebie, Usługodawca zapewnia pomoc medyczną.
12.2. W przypadku choroby/śmierci Gościa Usługodawca dochodzi zwrotu kosztów od bliskiej osoby chorej/zmarłej, spadkobiercy lub płatnika rachunków; w zakresie ewentualnych kosztów leczenia i zabiegów, odszkodowania za usługi wykorzystane przed śmiercią oraz ewentualnych uszkodzeń sprzętu i umeblowania w związku z chorobą/śmiercią.

12.3. Jeżeli organ zarządzi dla gościa kwarantannę domową, jest on zobowiązany do uiszczenia Usługodawcy opłaty za usługę związaną z ewentualnym przedłużeniem rezerwacji.

13. Prawa Umawiającej się Strony
13.1. Na mocy Umowy Gościowi przysługuje prawo do zgodnego z przeznaczeniem korzystania z zamówionego pokoju oraz urządzeń obiektu noclegowego, które wchodzą w zakres standardowych usług i nie podlegają warunkom szczególnym.
13.2. Gość może złożyć reklamację dotyczącą wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę podczas pobytu w obiekcie noclegowym.
13.3. Prawo Gościa do reklamacji wygasa z chwilą opuszczenia obiektu noclegowego.

14. Obowiązki Zamawiającego
14.1. Kontrahent zobowiązany jest do uregulowania wynagrodzenia za usługi zlecone w Umowie w terminie i w sposób określony w Umowie.
14.2. Gość zapewnia, że ​​dzieci do lat 14 pozostające na jego odpowiedzialności przebywają w obiekcie Usługodawcy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

15. Odpowiedzialność Zamawiającego za szkody
Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i niedogodności poniesione przez Usługodawcę lub osobę trzecią z winy Gościa lub jego osoby towarzyszącej lub innych osób, za które odpowiada. Odpowiedzialność ta istnieje nawet wówczas, gdy poszkodowany ma prawo dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę bezpośrednio od Usługodawcy.

16. Prawa Usługodawcy
na Węgrzech: W przypadku nie dopełnienia przez Gościa obowiązku uiszczenia opłaty za usługi karne wykorzystane lub zamówione w Umowie, a niewykorzystane, Usługodawcy przysługuje prawo zastawu na rzeczach osobistych Gościa, które wniósł ze sobą do hotelu w celu zabezpieczenia swoich roszczeń.
Za częściowo lub w całości niezapłacone faktury Gość ponosi osobistą odpowiedzialność.

17. Obowiązki Usługodawcy
Usługodawca zobowiązany jest do:
a) w celu realizacji noclegu i innych usług zamówionych na podstawie umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami usług
b) rozpatrzyć pisemną reklamację gościa i podjąć niezbędne kroki w celu rozwiązania problemu, co również musi zostać udokumentowane w formie pisemnej

18. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody

18.1.1. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje zdarzeń szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od pracowników i gości Usługodawcy lub zostały spowodowane przez samego Gościa.
18.1.2. Usługodawca może wyznaczyć w hotelu miejsca, do których Gość nie może wchodzić. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała mogące powstać w takich miejscach.
18.1.3. Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić szkodę w obiekcie noclegowym i udostępnić obiektowi wszystkie niezbędne dane w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody lub sporządzenia protokołu policyjnego/procedury policyjnej.
18.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie Gość hotelowy poniesie w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia jego mienia. Gość hotelowy ma obowiązek korzystać z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i chronić go przed wpływami zewnętrznymi.

19. Poufność
Usługodawca działa zgodnie z postanowieniami swojej Polityki Zarządzania Danymi. Dane są traktowane poufnie. W żadnym wypadku nie będą one udostępniane osobom trzecim.

20. Vis major
W przypadku zaistnienia przyczyny lub okoliczności (np. wojna, pożar, powódź, zła pogoda, brak prądu, epidemia, strajk), na które strona nie ma wpływu (siła wyższa), każda ze stron jest zwolniona z wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy, o ile istnieje przyczyna lub okoliczność. Strony postanawiają, że dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować wystąpienie tych przyczyn i okoliczności oraz jak najszybciej naprawić wszelkie powstałe szkody lub opóźnienia.

21. Prawo właściwe w stosunku prawnym stron, sąd właściwy
21. Prawo właściwe w stosunku prawnym stron, sąd właściwy
Stosunek prawny pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą regulują przepisy prawa miejscowego (Republika Węgierska). Wszelkie spory prawne wynikające z umowy o świadczenie usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy według miejsca doręczenia.

Ostatnia modyfikacja: 2023. 1 czerwca.