Adatvédelem. Adatkezelési tájékoztató.

I. Adatvédelem. Adatkezelési tájékoztató.

 1. Adatkezelési tájékoztató
 2. Utolsó frissítés: 2023. június 1.
 3. A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy a Lorabel Apartmanház   (“Lorabel” vagy “mi”, illetve annak ragozott formái) hogyan használja és védi az Ön személyes adatait.  A Lorabel Apartmanház üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és kezel.  Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtása a lehető legkevesebb személyes adat kezelésével járjon. 
 4. A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Ha kérdése van a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban, illetve észrevételei vagy javaslatai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetjük jobbá a Tájékoztatót, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:
 5. info@lorabel.hu
 6. A jelen Tájékoztatóban az alábbi tartalomjegyzék egyes pontjaira kattintva navigálhat.
 7. 1)    A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében
 8. A GDPR értelmében az érintettek az alábbi jogokkal rendelkeznek:
 9. a)    Átlátható tájékoztatás
 10. b)    Saját adatokhoz való hozzáférés
 11. c)    Pontatlan adatok helyesbítése
 12. d)    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között
 13. e)    Hozzájárulás visszavonása
 14. f)    Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
 15. g)    Az adatkezelés elleni tiltakozás
 16. h)    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
 17. i)    Adathordozhatóság
 18. j)    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
 19. k)    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben
 20. E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is legfeljebb három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttattjuk el Önhöz.  Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.
 21. Figyelem! Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.
 22. Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.
 23. E jogoktól eltérően ha Ön úgy gondolja, hogy a Lorabel Apartmanház az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat. Hivatalos panaszt emailben, info@lorabel.hu címen vagy postai úton tehet, az 1.12. “Forduljon a Lorabel Apartmanházhoz a GDPR-rel kapcsolatban” pontban megadott elérhetőségeken.
 24. 1.1 Átlátható tájékoztatás
 25. A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.
 26. Az alább 1. pontban ismertetett módon segítjük Önt jogai gyakorlásában.
 27. Az alábbi, 1.12 “Forduljon a Lorabel Apartmanházhoz a GDPR-rel kapcsolatban” pontban találhatja emailes és postai elérhetőségünket.  A 2. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat.
 28. 1.2    Saját adatokhoz való hozzáférés
 29. Önnek jogában áll a Lorabel Apartmanháztól igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:
 30. a)    Az adatkezelés célja
 31. b)    Az érintett személyes adatok kategóriái
 32. c)    Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre
 33. d)     A személyes adatok tárolásának időtartama
 34. e)    Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni
 35. f)    Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni
 36. g)    Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása
 37. h)    Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír
 38. i)    Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek
 39. 1.3    Pontatlan adatok helyesbítése
 40. Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, kérheti azok javítását. Az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az ilyen személyes adatokat.
 41. 1.4    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
 42. Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:
 43. a) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség
 44. b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére
 45. c) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 46. d) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
 47. e) Jogellenesen kezeltük adatait
 48. f) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 49. g) Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte.  
 50. Figyelem! Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:
 51. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 52. b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése;
 53. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 54. d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 55. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 56. Az Ön adatai átmenetileg e törlést követően biztonsági másolatként még megmaradnak, de informatikai biztonsági technikák segítségével biztosítjuk, hogy ezekhez a másolatokhoz kizárólag adatvesztés esetén az adatbázis visszaállításának céljából lehessen hozzáférni, és hogy azokat az adatok felfedése érdekében ne lehessen másolni.  A biztonsági másolatokat rotációs alapon [N HÓNAPON] belül megsemmisítjük.
 57. 1.5    Hozzájárulás visszavonása
 58. Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  Ezt megteheti úgy, hogy a 2. fejezet megfelelő pontjában megadott emailcímre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.11. pontban megadott címre is írhat nekünk.  
 59. Figyelem: az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelés jogszerűségét.
 60. 1.6     Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
 61. Ön kérheti, hogy a Lorabel Apartmanház korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 62. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 63. Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 64. Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 65. Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.
 66. Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy:
 67. a)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
 68. b)    más személy jogainak védelme érdekében, vagy
 69. c)    az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.
 70. lehet kezelni.
 71. Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
 72. Gyakorlati működési szempontok megakadályozhatják, hogy pontosan a GDPR által előírt módon korlátozzuk az adatkezelést, de ilyen esetben Önnel együttműködve igyekszünk kielégítő megoldást találni.
 73. 1.7    Az adatkezelés elleni tiltakozás
 74. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, amennyiben:
 75. Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek
 76. Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  (A profilalkotás olyan automatizált döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik vagy előre jelzik azokat.) Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.
 77. 1.8    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
 78. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 79. Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:
 80. a) a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy
 81. b) az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.
 82. Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejtse, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 83. 1.9    Adathordozhatóság
 84. A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
 85. Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.
 86. 1.12    Forduljon a Lorabel Apartmanházhoz a GDPR-rel kapcsolatban
 87. A 2. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat. Egyéb esetben a fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül a Lorabel Apartmanházhoz intézett panasz esetében vagy a GDPR-rel vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő:
 88. Email: magyarul vagy angolul az info@lorabel.hu email címre. Cím: Lorabel Apartmanház 8380, Hévíz, Tavirózsa utca 12/A
 89. 2)    Adatkezelési Tevékenységek
 90. Az EU-n belüli adattovábbítások és adatfeldolgozók listáját külön dokumentum tartalmazza, amely jelen tájékoztató mellékletét képezi, az EU-n kívüli adattovábbításra és egyes adatfeldolgozókra a jelen tájékoztatón belül hívjuk fel a figyelmet.
 91. 2.1    Szobafoglalás
 92. Online, személyesen a szállodában vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy az összeset kérhetjük:
 93. Teljes név
 94. Megszólítás
 95. Érkezés napja
 96. Elutazás napja
 97. Egy szobában tartózkodó felnőttek száma
 98. Szoba típusa
 99. A foglalást biztosító, vagy az online fizetéshez szükséges hitelkártya, vagy bankkártya adatai (lásd: 2.10.)
 100. Email cím
 101. Cím
 102. Érkezési idő
 103. Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit
 104. Az adatkezelési cél:
 105. Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilvántartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába.  
 106. Az Ön emailcímét az alábbi esetekben használjuk,
 107. ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról;
  ii. az Ön tervezett érkezése előtt három nappal, hogy emlékeztessük Önt az olyan adatokra, mint például a szálláshely címe és a bejelentkezés ideje; valamint
  iii. három nappal az elutazás után, hogy arra kérjük, ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk.  
 108. A számlán szereplő adatokat a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük
 109. Távozását követően az adatokat igényérvényesítési és panaszkezelési céllal a polgárjogi elévülési időn belül megőrizzük. 
 110. Az adatkezelés jogalapja:
 111. Az adatkezelés jogalapja, hogy ezekre az adatokra egy szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)]
 112. Az Ön nevét és emailcímét a tartózkodást követő 3. napig annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után emailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”.  Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem sérti az Ön alapvető jogait. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]
 113. A számlán szereplő adatokat (név, lakcím) a jogszabályi kötelezettségünk alapján kezeljük. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 114. Távozását követően az adatokat igényérvényesítéshez és panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 
 115. Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek apartman lakosztályt vagy szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.
 116. Az adatok harmadik országokba történő továbbítása:
 117. Az esetleges adattovábbítás megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.
 118. Az adatkezelési idő:
 119. Amennyiben az adatokra a számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2021. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2029. december 31-ig kell megőriznünk.
 120. A szálláshelynek jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a tárgyévet követő 5 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.
 121. Távozását követően az adatokat a polgárjogi elévülési ideig, a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük.
 122. Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.
 123. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 124. 2.2    Bejelentő lap és a bejelentkezéshez kapcsolódó adatrögzítés
 125. Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:
 126. Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok Vendég általi megadása a szálláshelyi szolgáltatás igénybevételének feltétele):
 127. A Turisztikai törvény előírásai alapján a jogi kötelezettség teljesítése érdekében rögzítjük és tároljuk minden szállóvendégünk: családi és utónevét; születési családi és utónevét; születési helyét és idejét; nemét; anyja születési családi és utónevét; a személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, állampolgárság, vízum, v. engedély száma, beutazás helyét és idejét. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 128. Önkormányzati rendelet további adatok megőrzését is előírhatja. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 129. Az igényelt szolgáltatás (szállás, wellnes, stb…) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, törzsvendégprogram szám, fizetés módja, bankkártya adatok, szobaszám, vendégek száma, [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)]
 130. A Társaság a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli a távozást követő 3 napig az Ön nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]
 131. A számlán szereplő adatokat (név, lakcím) a jogszabályi kötelezettségünk alapján kezeljük. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 132. Távozását követően az adatokat igényérvényesítéshez és panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 
 133. Nem kötelező statisztikai adatok:
 134. Statisztikai célból a személyes adatoktól elkülönítetten kezeljük a következő adatokat: üzleti út, szabadidős utazás.
 135. Az adatok nagy része a foglalás alapján és bejelentkezéskor az okmányolvasó segítségével kitöltésre kerül. Kérjük, hogy mindig ellenőrizze az adatok helyességét.
 136. Az adatkezelés célja:
 137. Szálláshelyi szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is. 
 138. A Turisztikai törvény, a Számviteli törvény és a helyi önkormányzati rendelet által megjelölt adatkör rögzítésének és tárolásának célja a jogszabályi megfelelés biztosítása.
 139. Távozását követően az adatokat igényérvényesítési és panaszkezelési céllal a polgárjogi elévülési időn belül megőrizzük. 
 140. Az adatkezelési idő:
 141. Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2022. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2030. december 31-ig kell megőriznünk.
 142. A szálláshelyeink jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget az önkormányzati rendeletben meghatározott adatkörrel, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.
 143. Távozását követően az adatokat a polgárjogi elévülési ideig, a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük.
 144. A Turisztikai törvény előírásai alapján rögzített személyes adatokat a következő év végéig tároljuk a kijelölt központi tárhelyen. 
 145. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a bejelentkezés során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a bejelentkezés során felvett adatok kapcsán, kérjük, jelezze felénk a info@lorabel.hu  címre küldött e-mail útján.
 146. 2.3    Kerékpár kölcsönzés. Rekreáció.
 147. Kerékpár kölcsönzéshez irat kiállításához az alábbi adatok megadása szükséges:
 148. Név
 149. Cím
 150. Telefonszám
 151. E-mail cím
 152. Az adatkezelés célja:
 153. A kerékpárkölcsönzés szolgáltatás nyújtása (ezen belül azonosítás, kapcsolattartás, számla kiállítása) és a panaszkezelés. A kapcsolattartási adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás feltétele.
 154. Az adatkezelés jogalapja:
 155. A rekreációs, sport, egészségügyi szolgáltatások nyújtására kötött szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)].
 156. A panaszkezelési célú megőrzés jogalapja a panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]
 157. A számlán szereplő adatok megőrzésének jogalapja a jogszabályi megfelelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.)] 
 158. Az adatkezelési idő:
 159. Az Ön személyes adatait a bérlet lejáratának napjától, vagy egyszeri belépésétől (próba látogatásától) számított a tárgyévet követő 1 évig kezeljük a panaszkezelés érdekében. 
 160. A számlán szereplő adatokat (név, cím) 8 évig őrizzük meg.
 161. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az e szolgáltatás nyújtása érdekében felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb e szolgáltatáshoz kapcsolódó okból kíván kapcsolatba lépni velünk, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 162. 2.4 Vendég kérdőív és értékelő rendszer
 163. A Lorabel Apartmanház szálláshely szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:
 164. Név
 165. Látogatás dátuma
 166. Szobaszám
 167. Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)
 168. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja.
 169. Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Társaság statisztikai célokból is felhasználhatja.
 170. Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk. Ha kér visszajelzést tőlünk, úgy munkatársunk legkésőbb 30 napon belül a megadott elérhetőségek egyikén (e-mail, cím, telefonszám) felkeresi Önt.
 171. Az adatkezelés célja:
 172. Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.
 173. Az adatkezelés jogalapja:
 174. Az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
 175. Az adatkezelési idő:
 176. Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük.
 177. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 178. 2.5    Kamerarendszer
 179. A szálláshely által üzemeltetett szállodák területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg többszörösen is jelzi.
 180. A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott szállodában, a helyszínen és a szálláshely munkatársaitól kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére továbbítjuk az Ön részére. Ilyen igényét kérjük, jelezze az adott szálláshely általános e-mail, vagy posta címére küldött levél útján.
 181. 2.6    Hírlevél
 182. Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, e-mail, valamint esetenként lakcímét kezeljük. A hírlevél küldése kapcsán lehetősége van beállítani, hogy milyen témában, illetve milyen régióra vonatkozóan kér hírlevelet.
 183. Az adatkezelés célja:
 184. Az Ön tájékoztatása az aktuális akciókról és újdonságokról.
 185. Az adatkezelés jogalapja:
 186. Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.
 187. Az adatkezelési idő:
 188. Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével, vagy az info@lorabel.hu-ra küldött e-mail útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
 189. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu  címre küldött e-mail útján.
 190. 2.7. Üzleti (corporate) hírlevél
 191. Kiemelt céges partnereink részére megküldjük legfrissebb híreinket, akcióinkat. A kapcsolattartó elérhetőségét az érintettől, a felettesétől, vagy a munkáltatójától kaptuk meg.
 192. Az adatkezelés célja: Szálláshelyeink népszerűsítése és értékesítés.
 193. Az adatkezelés jogalapja: A szállodáink népszerűsítéséhez és az értékesítéshez fűződő jogos érdekünk.
 194. Az adatkezelési idő: Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben nem küldünk több ilyen jellegű hírlevelet az Ön részére. Az adatkezelés az Ön tiltakozásáig, vagy a kapcsolattartói státusz megszűnéséről szóló jelzésig tart.
 195. 2.8    Törzsvendég Program (Lorabel Apartmanház)
 196. A Szálláshely Törzsvendég Programja egy a szálláshely Vendégeinek – természetes személyek részére – nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása és programok a visszatérő vendégek részére.
 197. A programokban az alábbi személyes adatokat kezelheti a szálláshely:
 198. Természetes személy esetén:
 199. Név
 200. Nem
 201. Levelezési cím
 202. Lakcím
 203. Telefonszám
 204. E-mail cím
 205. Születési dátum (A programokban tizennyolc éven aluliak nem vehetnek részt.)
 206. Gyermekek esetén:
 207.  A Törzsvendég programban regisztrált szülő/törvényes képviselő által megadott adatok:
 208. A gyermek neve
 209. A gyermek születési
 210. A szülő hozzájárulása az adatok kezeléséhez.
 211. Gyermek nevének, születési adatainak megadása lehetővé teszi, hogy a szülő/ törvényes képviselő e-mail címére névre gyermeknek szóló születésnapi meglepetést küldjünk.
 212. Jogi személy esetén kezelt személyes adatok:
 213. A kapcsolattartó neve
 214. A levelezési címe
 215. A telefonszáma
 216. Az e-mail címe
 217. Ezen felül kezeljük az Ön törzsvendégkártyájának számát, és jelszavát.
 218. Az adatkezelés célja:
 219. Kedvezmények nyújtása a résztvevők számára. Értesítés küldése a kedvezményekről.
 220. Az adatkezelés jogalapja:
 221. Az Ön önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését az info@lorabel.hu e-mail címen, vagy a szálláshely címére megküldött levél útján, azzal, hogy az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hozzájárulás nélkül, nem lehet a törzsvendég program tagja.
 222. Az adatkezelési idő:
 223. Az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz. A tag személyes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.
 224. Előfordulhat, hogy a programokban való részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben a Társaság az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról.
 225. A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Vendégek esetén a fenti adatokat a Társaság a jelen Tájékoztató 2.7. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.
 226. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 227. A Lorabel Apartmanház kiemelt partnereinek szóló hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját a Hírlevél Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatja.
 228. 2.9    Lorabel Apartmanház Ajándékkártya és Szállásutalvány
 229. Lorabel Apartmanház ajándékkártya vagy Szállásutalvány vásárlásakor Ön az alábbi személyes adatokat adja meg:
 230. Személyes vásárlás esetén:
 231. Név
 232. Számlázási név és cím
 233. Online megrendelés esetén a Társaság hivatalos weboldalain keresztül:
 234. Név
 235. E-mail cím
 236. Telefonszám
 237. Számlázási név és cím
 238. Kézbesítési név és cím
 239. Az adatkezelés célja:
 240. Kapcsolattartás az ajándékkártya vagy szállásutalvány kézbesítése érdekében, számlázás.
 241. Az adatkezelés jogalapja:
 242. Az ajándékkártya vagy szállásutalvány kiállítása érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgálatás nyújtásának feltétele.
 243. Az adatkezelési idő:
 244. Az így kapott személyes adatokat a szálláshely a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja.
 245. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 246. 2.10    Bankkártya adatok
 247. A szobafoglalás és online fizetés esetén az alábbi bankkártya adatok megadását kérjük:
 248. Kártyán szereplő név
 249. Kártya szám
 250. Lejárat
 251. CVC (kizárólag fizetés esetén)
 252. Az adatkezelés célja:
 253. Fizetés, vagy a foglalás biztosítása és a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően.
 254. Az adatkezelés jogalapja:
 255. A szobafoglalás, mint szolgáltatás érdekében kötött szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)] Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtás feltétele.
 256. Az adatkezelési idő:
 257. A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után töröljük.  
 258.  
 259. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 260. 2.11    Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram)  
 261. A szálláshely által üzemeltetett külön-külön is elérhetőek a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A Társaság a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.
 262. Az adatkezelés célja:
 263. A szálláshely által üzemeltetett weboldalain található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével Ön szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.
 264. Az adatkezelés jogalapja:
 265. Az Ön hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.
 266. Az adatkezelési idő:
 267. Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart. 
 268. A Facebook és Instagram tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:
 269. https://www.facebook.com/policies/cookies/
 270. https://www.facebook.com/about/privacy/update
 271. Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:
 272. help.instagram.com
 273. Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a szálláshely honlapjára. Az adatkezelés a 2.1. pontban foglaltak szerint folyik.
 274. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 275. Online bankkártyás fizetés
 276. Online bankkártyás fizetéshez automatikusan átirányítjuk az alábbi adatkezelő oldalára:
 277. https://teya.com/hu/home
 278. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 279. 2.13    Kapcsolat
 280. Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). 
 281. Az adatkezelés célja:
 282. Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.
 283. Az adatkezelés jogalapja:
 284. Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.
 285. Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.
 286. Az adatkezelési idő:
 287. Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan – adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.
 288. Adattovábbítás:
 289. 2.15    Panaszkezelési jegyzőkönyv
 290. A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.
 291. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:
 292. A fogyasztó neve, lakcíme
 293. A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 294. A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
 295. A Társaság nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 296. A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása
 297. A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 298. Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma
 299. Az adatkezelés célja:
 300. A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.
 301. Az adatkezelés jogalapja:
 302. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 303. Az adatkezelés idő:
 304. A jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év.
 305. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 306. 2.16    Lorabel Apartmanház Blog
 307. A szálláshely online utazási magazinjában időröl időre új cikkeket oszt meg. Amennyiben szeretne értesítést kapni az új cikkekről, úgy a neve és e-mail címe megadásával feliratkozhat levelezési listánkra.
 308. Az adatkezelés célja:
 309. Az Ön tájékoztatása az új cikkekről.
 310. Az adatkezelés jogalapja:
 311. Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk értesítést küldeni az Ön részére.
 312. Az adatkezelés idő:
 313. Értesítéseinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több ilyen e-mailt kapni, arról bármikor leiratkozhat az e-mail alján található link segítségével, vagy az info@lorabel.hu-ra küldött e-mail útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
 314. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 315. 2.17    Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”
 316. 2.17.1    Automatikusan rögzített adatok
 317. Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan anonim statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.
 318. Az adatkezelés célja:
 319. Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.
 320. Az adatkezelés jogalapja:
 321. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.
 322. Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.
 323. 2.17.2.    Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák
 324. Mi az a cookie (süti)?
 325. A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
 326. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.
 327. A cookie-k két típusa: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.
 328. A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 329. A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis, ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.
 330. Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?
 331. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.
 332. Milyen cookie-kat alkalmazunk?
 333. 1. A honlap működéséhez elengedhetetlen eszközök:
 334. Az ilyen cookie-k a honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, így ebben az esetben az adatkezelés jogalapja Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik.
 335. a) Kitöltési segédlet
 336. Az adakezelés célja: Segíti az adatlapok kitöltését azzal, hogy előre felajánlja az Ön részére megfelelőnek tűnő kitöltést.
 337. Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart
 338. b) Segít a keresésben
 339. Az adatkezelés célja: Segít a keresésben, hogy a leggyorsabban megtalálja, amit keres
 340. Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart
 341. c) Helyesírás ellenőrző
 342. Az adatkezelés célja: Automatikusan javítja a vélelmezett elütési hibákat
 343. Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart
 344. d) Nyelvi beállítás azonosítása:
 345. Az adatkezelés célja: A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait.
 346. Az adatkezelési idő: Ezt a beállítást (cookie-t) 29 napig tároljuk.
 347. e) Közösségi hálózati cookie (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)
 348. Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található tartalmak megosztásra kerüljenek.
 349. Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a megosztás idejéig tároljuk.
 350. A Facebookról bővebben a 2. pontban olvashat.
 351. f) Multimédia lejátszó (youtube)
 352. Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található videókat lejátssza.
 353. Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a lejátszás idejéig tároljuk.
 354. 2. Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k
 355. Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot. Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez igazítását. Az ilyen adatok gyűjtésében segít a Google Tag Manager (és Google Analytics), valamint a Hotjar.
 356. 3. Marketing célú cookie-k
 357. Az ilyen cookie-k adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése.
 358. Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.
 359. a) Kategorizálás a látogatás helye szerint,
 360. Az adatkezelési idő: 269 nap
 361. b) Személyreszabott Facebook ajánlatok
 362. Az adatkezelés ideje: legfeljebb 180 nap
 363. c) A szálláshely reklámjaira történő klikkelés figyelése
 364. Az adatkezelési idő: 2 év
 365. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiekkel kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 366. Közös adatkezelés:
 367. A közös adatkezelők az adatkezelésük során mindenben a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el.
 368. 2.17.3. Hivatkozások és linkek
 369. A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 370.  
 371. 2.18 Üzleti kapcsolattartás
 372. A legtöbb céghez hasonlóan Vállalatunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk.
 373. Az adatkezelés célja:
 374. Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak.
 375. Az adatkezelés jogalapja:
 376. Adatkezelési tevékenységünk jogalapja a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)].
 377. Az adatkezelési idő:
 378. Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek. A kapcsolattartók adatait tehát a kapcsolattartó változásáig vagy a kapcsolat megszűnéséig kezeljük. 
 379. A szerződésen szereplő kapcsolattartói adatokat a szerződéseken, a szerződés megszűnését követő 8 évig őrizzük a számviteli előírások miatt.
 380. A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során.
 381. 2.19 Regisztrációhoz kötött árak
 382. Egyes, extra kedvezményt biztosító áraink (pl.: Titkos ár, Kedvezményes ár stb.) foglalása regisztrációhoz kötött. Az extra kedvezmény a legtöbb akciós árú ajánlatból is igénybe vehető, azonban más kuponkóddal vagy egyéb százalékos kedvezményekkel (pl.: törzsvendég kedvezmény, partnerkártya kedvezmény, stb) nem összevonható. Az akció a Lorabel Apartmanház apartmanjaira érvényes.
 383. A regisztráció során az email cím, esetlegesen a név megadása kötelező. A kedvezményes árra való regisztrációval Ön hozzájárul, hogy az ott megadott email címre hírlevelet küldjünk. A hírlevélről Ön természetesen bármikor leiratkozhat.
 384. Az adatkezelés célja:
 385. A kedvezményekről, akciókról való tájékoztatás.
 386. Az adatkezelés jogalapja:
 387. Az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudjuk Önt tájékoztatni kedvező ajánlatainkról.
 388. Az adatkezelési idő:
 389. A hozzájárulás visszavonásáig tart.
 390. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 391. 2.20 „ChatBot” intelligens chat alkalmazás
 392.  
 393. A szobafoglalás, tipikus kérdések, valamint kérések megválaszolásához a ChatBot felugró chat ablakot is használhatja elérhetőségeinken, honlapon és a Facebook oldalunkon, valamint a Messengeren történő kommunikáció során. A ChatBot mesterséges intelligenciát használva válaszolja meg az Ön kérdéseit.
 394. Az adatkezelés célja:
 395. Az Ön kérésének teljesítése, vagy kérdésének megválaszolása.
 396. Az adatkezelés jogalapja:
 397. Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet a kérdés vagy kérés megküldésével ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.
 398. Az adatkezelési idő:
 399. A ChatBot beszélgetéseket 1 évig tároljuk, 1 év inaktivitás után statisztikai adattá alakítva (anonim módon) kerül megőrzésre. Folyamatos aktivitás esetén (1 éven belüli ismételt kommunikáció) 5 évig őrizzük meg a kommunikációs eseményeket felhasználóhoz kötötten.
 400. Adatfeldolgozó:
 401. A facebook.com weboldal.
 402. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@lorabel.hu címre küldött e-mail útján.
 403. 3) Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket beleértve)
 404. Az általa használt személyes adatok adatkezelőjeként a Lorabel Apartmanház, a GDPR értelmében, köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni.  Ez a rész a GDPR által előírt minden információt, valamint ezeken felül további jogi információt tartalmaz.
 405. Üzemeltetés:
 406. Név: Lorabel Apartmanház
 407. Székhely: 8380, Hévíz, Tavirózsa utca 12/A.
 408. Adószám: 56693683-1-40
 409. Képviseletében eljár: Kovács Lóránt igazgató
 410. Adatvédelemért felelős jogi munkatárs telefonszáma: +36 30 752 0150
 411. E-mail címe:  info@lorabel.hu
 412. 4)    A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések:
 413. A fogalommeghatározások nagy része az EU általános adatvédelmi rendeletén (GDPR) alapul.  Ez egy jogi dokumentum, ezért ugyanazt a tartalmat nem lehet egyszerűen, röviden megfogalmazva visszaadani.  Itt az a célunk, hogy egyértelmű magyarázatot adjunk, ami megkönnyíti a szöveg megértését; ez időnként kizárja a teljes jogi meghatározás részleteinek ismertetését.  A szálláshely politikája értelmében teljes körűen megfelelünk a GDPR követelményeinek, és az Önök jogai nem csorbulnak amiatt, hogy az itt közölt magyarázatot leegyszerűsítettük.